Veteriner Hekimleri Günü

Veteriner Hekimleri Günü

Veteriner Hekimleri Günü

Bizi Takip Et


“Dünya Veteriner Hekimler Günü” her yıl Nisan ayının son Cumartesi gününü kutlanmaktadır. (WVA) Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ve (OIE) Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı her yıl kutlamaya ilişkin bir tema belirlemektedir. Bu yıl belirlenen tema “Antibiyotik Direncine Karşı Farkındalıktan Mücadeleye” başlığında toplanmıştır. Bilindiği gibi antibiyotiklere karşı direnç giderek en büyük sorun haline gelmektedir.

Veteriner hekimlik başta bu sorun olmak üzere gelecekte yaşamı tehdit edecek bir çok ciddi sorunun çözümü için kilit bir meslektir. Zor şartlar altında çalışan ancak başta yıpranma hakkı olmak üzere özlük hakları giderek kötüleşmektedir. İnsan üstü bir çaba ile kuş gribi KKKA, domuz gribi gibi bir çok riskli hastalıklarda canlarını ortaya koyan bu mesleğin görmezden gelinmesi, yetkilerinin başka meslek gruplarıyla paylaştırılmak istenmesi, sayıları binleri bulan serbest çalışanların desteklenmemesi esasen ülke hayvancılığına, üreticilere, ekonomiye hayvan refahı ve çevreye zarar vermektedir. En kısa sürede Veteriner hekimliğin bir ülkenin gelişimindeki katkısının anlaşılmasını umuyoruz.

Biz Veteriner hekimleri tanımlayan aşağıdaki cümleleri okumanızı diler, Dünya veteriner Hekimler Gününü Kutlarız.

Biz Veteriner hekimler toplum yararına hizmet ederiz ve; 
Özellikle hayvanların korunması, sağlık ve refahının güvence altına alınması için mesleki bilgi ve becerilerimiz ile katkıda bulunuruz,
– Hayvanların çıkarlarını toplum, siyaset, ekonomi ve bilim karşısında savunur, sakıncaları gösterir ve ortadan kaldırılmasında yardımcı oluruz,
– Çıkar çatışmaları ve çelişkili hedeflerin olduğu durumlarda, farklı bakış açılarını ve amaçlanan hedefleri sorumluluk duygusuyla sorgular, öncelikle hayvanların ihtiyaçlarını gözeten bir duruş sergilemeye kendimizi adarız.
– Hayvanlar ve hayvansal orijinli ürünler sonucu ortaya çıkan sağlık sorunlarına karşı insanları korumak için çalışırız,
– Tıp ve yaşam bilimlerinin tüm alanlarında gerçekleşecek ilerlemeyi teşvik ederiz ve hayvan deneylerine alternatif oluşturabilecek araştırma, gelişme ve uygulamaları destekleriz,
– Eylemlerimizin ekolojik, ekonomik ve sosyal etkilerini, sürdürülebilir toplumsal kalkınmayı hedefleyerek göz önünde tutarız,

Biz Veteriner hekimler hayvan ve insan sağlığı için sorumluluk taşırız ve ;
– “Tek Sağlık” konsepti ve içinde yer alan prensiplerin savunucusu olarak, zoonoz hastalıkların önlenmesi, korunma ve antibiyotiklerin doğru kullanılması konularında görevlerimizi üstleniriz,
– Mesleki bilgilerimizi hayvanları ağrı, yaralanma, ıstırap ve korku durumlarından korumak ve aynı zamanda sağlık ve refah durumlarını yükseltmek için kullanırız,
– Koruyucu uygulamalar ve tedavilerle hayvan hastalıklarını etkisiz hale getirmeye çalışırken, asıl amaç olan; hastalıkların önlenmesi, etkilerinin hafifletilmesi ve kendiliğinden iyileşmenin gerçekleşmesi için yardım ederiz,
– Kendilerinden performans göstermeleri beklenen hayvanların, fiziksel ve psikolojik olarak zorlanmasına sebep olacak ya da sağlık ve/veya refah durumları için olumsuz sonuçlar doğuracak bütün uygulamaları reddederiz,
– Hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmesine sebep olan veya katkısı bulunan her türlü hayvan ıslah çalışmalarını kınarız ve farkındalık yaratıp böyle olumsuz gelişmelerin zamanında tanınması ve önlenmesi için çalışırız,
– İnsanların himayesinde yaşayan hayvanlara en uygun barınma koşullarının sağlanması için çalışırız ve hayvanların yaşadıkları yerlerin, tesislerin ve bakım standartlarının sürekli daha iyi hale getirilmesini destekleriz.

Biz Veteriner hekimler hayvanlara uygulayacağımız tedavi planını her zaman onların refahını düşünerek oluştururuz ve ;
Teşhise yönelik işlemleri, koruyucu ve tedavi edici uygulamaları sadece tıbbi bir endikasyon durumunda veya başka herhangi makul bir sebep varsa gerçekleştiririz,
– Tedaviye yönelik her türlü mesleki müdahalede hedef olarak, hayvanların bireysel yaşam kalitesinin yeniden oluşturulmasına, korunmasına veya daha iyi hale getirilmesine odaklanırız,
– Ağrı veren müdahale ve uygulamaları prensipte sadece o hayvanlar “Genel Anestezi” ve/veya “Lokal Anestezi” ve “Postoperatif Analjezi” etkisindeyken yaparız,
– Kaza geçirmiş veya sokakta hasta olarak bulunmuş hayvanların ilk müdahalelerini, elimizdeki imkânlar doğrultusunda ve yaptığımız mesleğe uygun olarak, insaflı bir şekilde yerine getiririz,
– Hayvanların refahını her türlü mesleki kazanma arzusu ile ihtirasın üstünde tutarız ve gerektiğinde hastamızı, kendisine daha fazla yardım edebilecek başka bir meslektaşımıza yönlendirip göndeririz,
– Bir hayvanın hayatını ancak ortada geçerli bir neden varsa sonlandırabiliriz ve bunu yaparken hayvana en az acı ve sıkıntı veren yöntemi seçeriz.

Biz Veteriner hekimler hayvanlarına karşı sorumluluklarını yerine getiren hayvan sahiplerini destekler ve onlara yardımcı oluruz ve;
– Hayvan sahiplerini, sahiplenmek istedikleri hayvanları almadan önce o hayvanların özel ihtiyaçları ve sahiplenecek kişinin hayatında oluşabilecek sonuçlar hakkında mümkün olan her fırsatta bilgilendiririz,
– Hayvan sağlığı ve refahı konularında hayvan sahipleri ve hayvanlarla temas kuran ilgili kişilerin sorumluluklarını yerine getirmelerini bekler, bu sorumlu kişilerin düzenli eğitimler alarak hayvanların fizyolojisi, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları konularında yeterli bilgilere sahip olmalarını teşvik eder ve yapabileceğimiz katkıyı sağlarız,
– Bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri ile hayvan sahiplerinin, hayvanlarını kendi doğal tür, cins ve ırk özelliklerinden kaynaklanan ihtiyaçlara ve davranış biçimlerine göre bakıp beslemelerine etki ederiz,
– Bakım /beslemede hatalar ve eksiklikler tespit ettiğimiz durumlarda, hayvan sahiplerini noksanların giderilmesi konusunda teşvik edip uyarırız. Gerektiğinde devlet organları ve yetkililer ile birlikte çalışırız.

Biz veteriner hekimler meslektaşlarımızla olan ilişkilerde deontolojik kurallara uyarız ve;
– Üniversite eğitimi ve sonrasında gerçekleşen uzmanlık ve düzenli meslek içi eğitim konularında, bizden sonraki genç meslektaşlarımıza ve bize güvenip yanımızda çalışan asistan konumundaki meslektaşlarımıza karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz,
– Meslektaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımız ile olan ilişkimizi saygı çerçevesinde yürütür, çalışanlarımızın ücretlendirilmesini hak ettikleri ve yaptıkları hizmete uygun şekilde gerçekleştiririz,
– Tüm meslektaşlarımıza olduğu kadar mesleğe aday gençlere de, Veteriner hekimliğin topluma karşı olan sorumluluğu bilinciyle örnek olacak şekilde davranırız

Prof. Dr. Murat ARSLAN

İVHO YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN


İçeriği Paylaşın